Her vil det komme en del informasjon over eiendommer som hører til nedre Nubben under Store Kalfaret.

Kalfarveien 49 og 49a Løbe no 364g - 1848 "Kalfaret af nedre Nubben under Store Kalfaret"

Kalfarveien nr. 49 hadde samme eiere som nr. 43 og 45 fram til skiftet etter Madame Bolette Marie Berentine Nicolaysen, enkefrue etter Nicolay Nicolaysen. Mens Kalfarveien 43 og 45 blir solgt til ekteparet Nicolaysen sin svigersønn Jens Møller, så blir Kalfarveien 49 solgt til ekteparet Nicolaysen sin sønn Lyder Wentzel Nicolaysen (nr. 2, dvs han er oppkalt etter sin farfar).

Panteregister nr. A.d.C.18, 1750-1877, s. 80 og Panteregister nr. A.d.D.23, 1894-1936, s. 95. «Skifte etter Madame Bolette Marie Berentine Nicolaysen, hvorved denne eiendom mm for 5.000,- S.pd. udlagt til Lyder Wentzel Nicolaysen, sluttet 18. mai og thinglæst 5. august 1847.

Skyldsætning over denne eiendom, hvorved den har erholdt gammel og ny skyld som oven anført, afholdt 30. november, afhjemlet 2. og thinglæst 4. december 1848.

Skjøde fra Lyder Wenzel Nicolaysen til Berent Friele paa denne eiendom med de(t) gamle store Kalfarhuse for 2.200 S.pd., datert 1. og thinglæst 4. december 1848.

Skifte efter Berent Frieles hustru Albertine Henrikke Friele, sluttet 25. februar, thinglæst 4. mars 1856, eiendom som efter skrivelse fra Raadsdirectsionen?, datert 8. mars 1856 ved ? at være f? Berent Frieles eiendom.

Skjøde fra Berent Friele til Christian Sundt paa hans ? i ? ? ? ? ? i 1849 er ? ? ? og ? Nedre Nubben ?? for 64 eller 69? ? 108 ? datert 24. tgl 25. mai? 1870 for paa ???????

Gjentas. med andre ord i nytt register: «Skifte?? i boet efter Berent Frieles afdøde hustru Albertine Henrikke Friele, sluttet 25. februar 1856, hvorefter sønnen Herman Friele for arv er givet udlæg blandt andet i Kalfaret med anført der senere er aflæst, datert 1. thinglæst 4. marts 1856, medens boet forøvrigt efter Skr fra Raadstilskriveren? af 8. marts 1856 vedbliver et være St??? eiendom, idet den er extraheret bort til fri raadighet.» 

Skøde fra Berent Friele til Christian Sundt paa sin rettighed som eier af Løbe nr 364g i den del af Kalfar udmarken, der ved udskiftning i 1849 blev tillagt løbe nr 364f, dvs Kalfarveien nr. 61, og som senere er ansat til løbe nr 364f, Kalvedalsveien nr 12, for 64 Spd 108 Skill, datert 24. tgl 25. mai 1870.»

Attest fra opmaalingschefen for at ved kartforretning af 14. oktober 1907 blev en parcel af areal 828,61 m2 udskildt fra Kalfarveien nr 49. Denne parcel blev ansat til Kalfarveien 49, medens hovedgrunden (det tidligere Kalfarveien nr 49) blev givet benevnelsen Kalfarveien 49a, datert 28. februar, tgl 3. marts 1908.»

Pantobligasjon datert Bergen den 30. oktober 1909. «Foranstaaende paategning af 11. juni 1910 (se Seiersbjerget 9) publisert inden thinglysningsthing for Bergen den 17. mai 1910, behørig ekstrahert og indført i pantebog no 70 fol 2.

Paa eiendommen Kalfarveien no 49a løbe no 364g, Kalfaret af nedre Nubben under Store Kalfaret – anmerkes:

a) Skyldsætningsforretning over hus 364g, afholdt 30. november, tgl 4. desember 1848.
b) Skjöde fra L. W. Nicolaysen til Berent Friele paa de saakalde «store Kalfarhuse» (kan også leses «det saakalde store Kalfarhuset» eller «det store huset på Kalfaret») med det i foranstaaende skyldsætningsforretning beskrevne markestykke af nedre Nubben indeholder at et grænsegjærde af ? skal opføres og vedlikeholdes med 1/3 af kjøberen og efterfølgende eiere af store Kalfarhusens og 2/3 af selgeren og senere eiere av Nedre Nubben, datert 1., tgl 4. desember 1848.
c) Den foran under d i den ældre thinglysningspaategning anmærkeds skrivelse.
d) Skrivelse fra Stadskonduktören, hvorved bedes thinglæst og anført paa Kalfarveien no 49a m. fs., at kommunestyret i møde den 8. april 1910 har fattet følgende beslutning: «Kommunestyret bifalder reguleringskommissionens beslutning i møde den 9. december 1909, jfr i møde den 18. november næstfør, angaaende regulering af Kalfarveien mellom Kalfarhöiden og Flöen til 10 meter bredde overensstemmende med udkast signered» 6/11-1909 Christopher Rogge, «samt reguleringskommissionens beslutning i möde den 17. juni 1909, om fastsættelsen af stigningsforholdene for det næste veistykke efter profil, signeret J. (I?) Vetlesen 1900, 25/6», datert 11., tgl 17. mai 1910. For thinglysning 43 kroner betalt

Avlæst samt avlyst for Seiersbjerget 11 og 13, og Kalfarvei 43a, samt 49a inden thinglæsningsting for Bergen den 9/1-1923 kr. 10.000,-, og forsåvidt utslettet av panteboken uden betaling. Resten kr. 15.000,-. Obligasjonen paahviler nu alene Kalfarveien nr. 45.

«Aar 1907 den 14. oktober blev paa forlangende af Fritjof Sundt afholdt kart- og delingsforretning i Kalfarveien no 49, over en parcel, der ønskedes udskilt og givet særskilt benævnelse.

Forretningen administreres af mig og varselseddel fremlagdes i berammet og forkyndt stand saalydende:

Ved forretningen mådte rekvirenten, der henholdt sig til kartforretning af 21/5-1880 over Kalfarveien no 49. Derpaa anviste han den opmaalendes grunds grændser, idet han anførte, at delingslinien skal gaa 6 m nordenfor den nyopførte bebyggelse som af Stadskonduktøren approberet, og at den udskillendes parcel skal have brugsret til den langs eiendommens sydøst- og sydvestside værende private vei. Eieren af Kalfarveien no 53, Chr. Huun, henholdt sig til sin kartforretning af 08.03.1905 og forbeholdt alt lovligt. Grunden blev derpaa opmaalt saaledes som hosstaaende kart med beskrivelse angiver nemlig:

Den nordøstlige side mod Kalfarveien fra A, (et i forstøtningsmuren hugget kors) til B 3,18 m og videre mod Kalfarveien langs forstøtningsmuren fra B til C 19,95 m. Den sydøstlige side ligeledes mod den private vei fra F til G 24,93 m . Den nordvestlige side, delingslinje mod hovedeiendommen, fra G til A 32,60 m. Forøvrigt henvises til hosstaaende kart. Denne grund, hvis areal udgjör 828,61 m2 , ansattes til Kalfarveien no 49, medens hovedgrunden, der har havet denne benevnelse bliver at ansette til Kalfarveien no 49a. Rogge, Opm.chef.